Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy. Houdbaarheid van natuurdoelen in 2100 (Natuurstudie)


Auteur(s)
M. Brongers; R. de Jong; W. Bijkerk

Jaartal publicatie
2019

Organisatie
Altenburg & Wymenga

Doel
Onderzoek doen naar de vraag of natuurdoelen haalbaar zijn als ook de Veenweidevisie wordt uitgevoerd.  

Trefwoorden
Haalbaarheidsstudie; ecologisch onderzoek; bureaustudie; natuurdoelen; peilbeleid; Veenweidevisie; hydrologische impact; extra maatregelen; factsheets

Samenvatting
Door ontwatering oxideert en verdwijnt het veen geleidelijk. Daardoor daalt het maaiveld. In de Feangreidefisy (2015) is ervoor gekozen om de maaivelddaling in het veenweidegebied af te remmen. Daarbij moet landbouw in het gebied wel mogelijk blijven. De provincie Fryslân wil weten wat de uitvoering van de Feangreidefisy betekent voor de realiseerbaarheid van natuurdoelen. Eerder is er al globaal gekeken naar de effecten op de natuurwaarden in het veenweidegebied. Nu is er per natuurgebied een verdiepingsslag gemaakt.   

De onderzoekers maakten per gebied een analyse op basis van bestaande hydrologische gegevens. Ook berekenden zij de mogelijke maaivelddaling met behulp van GIS-analyse.

Zij probeerden daarbij steeds antwoord te geven op de volgende vragen:   

1. Zijn de huidige natuurdoelen haalbaar in 2100, rekening houdend met:

  • de uitvoering van het veenweidevisiebeleid;
  • uitvoering van maatregelen uit de Natura 2000-beheerplannen in de eerste beheerplanperiode.

2. Voor natuurdoelen die niet haalbaar blijken:

  • met welke aanvullende maatregelen zijn die wel haalbaar;
  • wat zijn globaal de kosten van die maatregelen.

3. Voor natuurdoelen waarvoor er geen haalbare maatregelen zijn om ze te behouden:

  • wat zijn dan haalbare alternatieve natuurdoelen.

Link(s)