Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Valuta voor Veen. Verkenning voor het Friese Veenweidegebied


Auteur(s)
Friese Milieu Federatie (FMF); A. de Vries

Jaartal publicatie
2017

Organisatie
Friese Milieu Federatie (FMF)

Doel
Veenweiden stoten CO2 uit. Door het waterpeil in veengebieden te verhogen, kan de uitstoot worden verminderd of zelfs voorkomen. Maar een hoger waterpeil betekent vernatting van landbouwgronden. Het rapport verkent de kansen en haalbaarheid van een systeem om grondeigenaren voor die vernatting te compenseren. Dit door middel van een (vrijwillige) financiële tegenvergoeding voor landbouwers vanuit de 'markt’ (bedrijven, particulieren). 

Trefwoorden
Carbon; CO2; credit; valuta; veen; koolstofbank; peilverhoging; vernatting

Samenvatting
Vernatting van het land kan de uitstoot van CO2 verminderen of zelfs voorkomen. Vernatting kan ook de biodiversiteit versterken en de waterkwaliteit verbeteren. Boeren lopen inkomsten mis door vernatting van het land. Zij zouden deze inkomsten aangevuld kunnen krijgen vanuit een koolstofbank. Dit rapport bevat een verkenning naar de kansen en haalbaarheid van zo’n koolstofbank. Conclusie is dat er nog onvoldoende kennis is over de uitstoot van CO2 in Friese veenweidegebieden. Over de uitstoot van CO2 van andere veengebieden is meer bekend. De markt van bedrijven en particulieren is verkend en dat geeft een positief beeld. Ook verschillende mogelijke verdienmodellen met 'carbon-credits' zijn verkend. Er wordt voorgesteld om de praktische invulling verder uit te werken en aan een erkende certificering te werken.

Link(s)