Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Teelt van mais op veen duurzamer


In 2017 en 2018 liep er een proef van Wageningen WUR en Aequator met betrekking tot de teelt van mais op puur veen met niet-kerende grondbewerking (NKG). Op basis daarvan bleek dat de teeltwijze met inzet van bijvoorbeeld een strokenfrees, in plaats van de ploeg, vergelijkbare resultaten oplevert aan maisopbrengsten qua hoeveelheden en voederwaarden.

Geplaatst op 27 september 2019

Niet-kerende grondbewerking heeft daarnaast het voordeel van een grotere draagkracht, omdat een substantieel deel van de bodem niet geroerd wordt. Bij de oogst kan dit in het najaar een belangrijk voordeel opleveren. Het frezen, bemesten en inzaaien kan bij veel NKG-machines al in één werkgang, waardoor dit aspect ook voordeel oplevert voor de structuur van de bodem door minder insporing. Tenslotte betekent NKG een gunstig effect voor de vochthuishouding.

Vanuit de Friese Veenweidevisie gezien is het van belang dat deze teeltwijze met NKG mogelijk minder veenoxidatie tot gevolg heeft dan ploegen, simpelweg omdat de bodem minder geroerd wordt en er daardoor minder oxidatie optreedt. Om nu de inzet van machines met NKG bij de teelt van mais op veen te vergroten, in plaats van ploegen, stimuleert Veenweidevisie dit met maisdemo's in het hele Friese veenweidegebied op puur veen.

De spil hierin zijn vijf loonwerkers die meedraaien in deze demo's. Het betreft Brak in Aldeboarn, Hoekstra in Oosterzee, Lenes en Hylkema in Vegelinsoord en Buma in It Heidenskip. Zij wisten samen 21 boeren te interesseren om met deze demo's mee te doen, verspreid van rond De Deelen en Groote Veenpolder in Weststellingwerf tot bij It Heidenskip. Al met al doen de 21 boeren twee jaar lang mee, ieder met 3 hectare land. Dit eerste jaar meest op gescheurd grasland, waarbij niet alleen de langdurige droogte maar ook de ritnaalden belangrijke factoren waren in de ontwikkeling van de gewassen. Omdat er steeds ook een referentieveld is met gangbare teelt, onder gelijke omstandigheden, kan nu wel goed geconstateerd worden dat de teelt met NKG niet onderdoet voor de gangbare.

Van eind augustus tot medio september waren er demodagen bij een aantal boeren voor groepen geïnteresseerden. Volgend jaar gaat de demo verder op dezelfde percelen. Projecten LTO Noord coördineert de demo's en de maisspecialisten van Nordic Maizebreeding Grietje en Michel Raaphorst staan hen hierin bij met waarnemingen aan de mais. In de winters van 2019 en 2020 zijn er bijeenkomsten met alle deelnemers om de ontwikkelingen te bespreken en te volgen.

Maisdemo
Demo-avond in Munnekeburen, 35 boeren
kwamen luisteren
en kijken. Michel
Raaphorst geeft uitleg over de verschillende

maisplanten. [Foto: Nicolette Hartong]

Behalve de demo's van de teelt met NKG trekt DLV Advies het project Verduurzaming maisteelt op puur veen. Hierin draait het om veldproeven van teelt zonder glyfosaat en het terugdringen van chemie tijdens de teelt. Twee locaties zijn identiek ingericht met enkele tientallen proefperceeltjes. Dit is gebeurd in Oldetrijne op een perceel van loonbedrijf Van den Akker, direct ten oosten van de Homavaart en in Aldeboarn bij de firma Brak. Ook deze proef duurt twee jaar.

Dit eerste jaar is de uitgangspositie grasland, dat gescheurd is voor maisteelt. Hoewel veel uitgeprobeerde alternatieven amper mais opleveren vanwege onder andere de ritnaalden en de droogte, zijn er toch enkele die de vergelijking met mais uit gangbare teelt moeiteloos lijken aan te kunnen. Op de locatie in Aldeboarn wordt voor geïnteresseerden een winterbijeenkomst georganiseerd, om samen te leren wat er nu precies aan opbrengsten was en wat wel en niet goed bleek te werken. Houd voor de exacte datum deze website en/of onze nieuwsbrief in de gaten. 

Maisdemo
De proefveldjes ontwikkelen zich zeer
verschillend, een
maisteelt zonder
glyfosaat en zonder chemie.
[Foto:
Nicolette Hartong]