Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Onderzoek uitstoot broeikasgassen

Uit de praktijkproeven met onderwaterdrainage blijkt dat hogere grondwaterstanden niet per se leiden tot minder uitstoot van CO2. Dat dwingt ons na te denken over oorzaken en alternatieven. Wij willen daarbij drie vragen beantwoorden:

  • De veenweideopgave draait om het vernatten van bodems om veenoxidatie en de uitstoot van CO2 terug te dringen, terwijl de landbouw toekomstperspectief houdt. Welke rol spelen bodemprocessen en -eigenschappen hierbij?
  • Kunnen we deze processen en eigenschappen zo beïnvloeden dat ze extra bijdragen aan de veenweideopgave? Welk effect heeft dat op andere opgaven en belangen?
  • Zijn er maatregelen voor andere opgaven en belangen die ook bijdragen aan de veenweideopgave? Kunnen we die combinatie versterken?

Kennis verzamelen
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij kennis nodig. Hiervoor willen we eerst overzichtelijk maken wat al bekend is over deze onderwerpen. Dat doen we van eind 2018 tot midden 2019. Op basis van dit overzicht formuleren wij voorstellen voor onderzoek om de nog ontbrekende kennis op te doen. De uitvoering van dit (meerjarige) onderzoek pakken we samen met andere partijen op. Het onderzoek gaat deel uitmaken van een landelijk kennisprogramma over veenweidebodems.