Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Bedrijfsmodellen boeren

Opgaven waar de landbouw mee te maken heeft, worden tot nu toe vaak los van elkaar aangepakt. Met het project Fean Natoer Buorkje onderzoeken wij hoe we binnen melkveehouderijbedrijven tegelijk aan verschillende opgaven kunnen werken. Hierbij denken we naast de veenweideopgave aan opgaven voor natuurinclusieve landbouw, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water. Dit betekent ook dat wij waar mogelijk verschillende maatregelen met elkaar combineren. Het doel van het project is om zo bedrijfsmodellen voor Friese veenweideboeren te ontwikkelen.

Case study
Daarvoor beginnen we met een case study in het kansrijke gebied Aldeboarn-De Deelen. Bij 3 melkveehouderijbedrijven onderzoeken we welke invloed diverse maatregelpakketten op de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten hebben. Dit gebeurt bij 3 peilscenario’s:

  • de huidige situatie;
  • de situatie die in 2038 ontstaat bij vastlegging van de huidige peilen;
  • een nog in te vullen scenario.

Een panel van deskundigen reikt maatregelen aan. Boeren en hun accountants komen zelf ook met maatregelen. 

Planning
De case study is in november 2018 gestart en volgens planning begin 2019 afgerond.