Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Bodem APK


Set van maatregelen
Met het project Bodem APK Veenweide willen wij meer inzicht krijgen in de toestand van de bodem. Ook onderzoeken we hoe melkveehouders daarop kunnen sturen om zo aan de opgaven te werken. We voeren maatregelen uit en vergelijken ze volgens de APK-methode: Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Het doel is om zo te komen tot een set van maatregelen die bewezen effectief zijn. Projecten LTO Noord en Gebiedscoöperatie It Lege Midden zijn de trekkers van het project. 

Stappen
Met het project doorlopen wij de volgende stappen:

1. Deelnemers werven en gebiedsgerichte studiegroepen samenstellen.

2. Per studiegroep voor 1 bedrijf de bodem analyseren en een plan met maatregelen opstellen. Maatregelen uit het plan uitvoeren en volgen. Op basis van deze ervaringen een gebiedsgerichte maatregelenkaart opstellen. Te denken valt aan maatregelen als:

  • zelfsturing in peilbeheer
  • onderwaterdrainage
  • verschillende vormen van mestverwerking en mestaanwending
  • aanpassing van landgebruik en bandendruk
  • leren van biologische boeren

3. Communiceren over de opgedane inzichten en ervaringen.

Locaties
In de kansrijke gebieden de Groote Veenpolder en Aldeboarn-De Deelen zijn in 2017 twee studiegroepen van start gegaan. In 2019 startte een derde groep in Delfstrahuizen. 

Eindrapport
Het project is gestart in 2017 en liep tot en met 2019. De eindrapportage was in 2020 klaar en is hieronder in te zien.

Eindrapportage Bodem APK

Factsheets

Video

Klik op de pijl rechts voor een korte video over het thema bodemgezondheid.