Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Bodemvruchtbaarheid

Beter bodembeheer helpt om de veenoxidatie te vertragen en CO2 vast te leggen in de bodem. Tegelijkertijd kan het bijdragen aan hoge landbouwopbrengsten en maatschappelijke opgaven als het sluiten van kringlopen, klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit.

Set van maatregelen
Met het project Bodem APK Veenweide willen wij meer inzicht krijgen in de toestand van de bodem. Ook onderzoeken we hoe melkveehouders daarop kunnen sturen om zo aan de opgaven te werken. We voeren maatregelen uit en vergelijken ze volgens de APK-methode: Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Het doel is om zo te komen tot een set van maatregelen die bewezen effectief zijn. Projecten LTO Noord en Gebiedscoöperatie It Lege Midden zijn de trekkers van het project.
 

Stappen
Met het project doorlopen wij de volgende stappen:

1.  Deelnemers werven en gebiedsgerichte studiegroepen samenstellen.

2.  Per studiegroep voor 1 bedrijf de bodem analyseren en een plan met maatregelen opstellen. Maatregelen uit het plan uitvoeren en volgen. Op basis van deze ervaringen een gebiedsgerichte maatregelenkaart opstellen. Te denken valt aan maatregelen als:

  • zelfsturing in peilbeheer
  • onderwaterdrainage
  • verschillende vormen van mestverwerking en mestaanwending
  • aanpassing van landgebruik en bandendruk
  • leren van biologische boeren

3.  Communiceren over de opgedane inzichten en ervaringen.

Locaties
In de kansrijke gebieden de Groote Veenpolder en Aldeboarn-De Deelen zijn 2 studiegroepen van start gegaan. In 2019 start een 3e groep in een nog te bepalen gebied.

Planning
Het project is gestart in 2017 en loopt tot en met 2019. De eindrapportage volgt in 2020.

Video

Klik op de pijl rechts voor een korte video over het thema bodemgezondheid.