Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen


Een betere ‘vruchtbaarheid’ van de bodem zorgt mogelijkerwijs, naast effecten op opbrengsten, voederwaardes, dierenwelzijn en biodiversiteit, voor:

  • een verbeterd vermogen van de bodem om vocht vast te houden en geleidelijk weer af te staan,
  • voor minder scheurvorming van veenbodems,
  • en zo voor minder veenoxidatie en uitstoot van CO2.

Om deze hypothese te testen, voert een groep van acht melkveehouders sinds najaar 2018 een pilot uit in het kansrijke gebied Aldeboarn-De Deelen. De eerste fase daarvan (2018-2021) is afgerond. Een aanvullende periode van drie jaren loopt van 2021-2024. Deze borduurt voort op de kennis en ervaringen uit de eerste periode. De maatregelen, die jaarrond getroffen worden, werken maar langzaam in de bodem. Hierdoor zijn niet alle effecten al op korte termijn vast te stellen.

Bodem, gewas, voer, dier, mest, melk
De pilot bestaat uit maatregelen die zich richten op het hele melkveebedrijf als samenhangend geheel: bodem, gewas, voer, mest, dier, melk.
Met name vanwege de hypotheses over de bodem is deze pilot vanuit veenweide-perspectief interessant. Bij elke deelnemer zijn een proef- en een schaduwperceel gekozen. Op het proefperceel worden de maatregelen genomen, terwijl het beheer op beide percelen gelijk is. Zo kan gevolgd worden of maatregelen effect hebben en zo ja, wat en in welke mate.

Het gaat bij het volgen van effecten steeds om alle aspecten van de bodem, ook weer in samenhang, dus fysische, chemische en biologische aspecten. Daarmee draait het niet alleen om bodemopgaven vanuit het gezichtspunt van veenweide, maar ook om verbetering van de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit en de effecten op diergezondheid, mestkwaliteit en gewas (kwaliteit, kwantiteit).

Acht melkveehouders
Aan de pilot doen acht melkveebedrijven mee, gangbaar en biologisch, verspreid over het gebied. Daarnaast doet een aantal andere bedrijven op eigen initiatief mee. De projectleiding is in handen van Anne Jansma van Agreco Advies. De melkveehouders krijgen over het jaar concrete adviezen van bureau Groeibalans op basis van jaarlijkse analyses van zo’n 27 parameters binnen het bedrijf.

Rapportages eerste periode 2018-2021
Van de eerste periode zijn rapportages verschenen, zoals de rapportage 'Biodiversiteit'. Deze zijn onderaan deze pagina terug te vinden onder 'Downloads'. 

Plan en monitoring 2022-2024
In deze Powerpoint presentatie staan enkele resultaten van de eerste periode, conclusies daaruit en de aanpak en aandachtspunten voor 2022-2024.

Gedurende de tweede periode gaan de deelnemers beter kijken naar de effecten op het grondwater en bodemvocht, de landbouwopbrengsten en ook weer de biodiversiteit. Zo mogelijk gaat Veenweide Fryslân aan het eind van het project in 2024 meten aan CO2-emissies.

Demo’s en winterbijeenkomst
Elk jaar zal nu minimaal 1 maal een velddemo gehouden worden voor eenieder die meer wil weten over deze pilot. Zo mogelijk gebeurt dit ook in de winter nogmaals.