Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Eilanden

Langs de noordwestrand van het veengebied, op de overgang naar de klei, ligt een zone van de door boezemwater omgeven kleine polders, die we typeren als ‘eilanden’. In deze hele zone gaat het zomerpeil omhoog en in de ‘kansrijke gebieden’ wordt onderzocht of het peil nog verder kan worden verhoogd, met gebruik als agrarisch natuurbeheer of aangepaste teelten. Op dit moment zijn veel eilanden al in weidevogelbeheer of agrarisch natuurbeheer.

Het is een kans om de karakteristiek van de eilandenzone langs de gehele noordwest rand van het veengebied uit te breiden, van de Grutte Brekken tot en met de Alde Feanen. Daardoor ontstaat een samenhangend waterrijk landschap van formaat met een grote natuur- en recreatieve waarde en een accent op meer kleinschalige landbouw en agrarisch natuurbeheer.

Voor het behoud van de landschappelijke karakteristiek van verwevenheid tussen land en water moet de visuele relatie tussen binnendijks land en buitendijkse boezem blijven bestaan. 

Maatregelen eilanden