Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.13 Bûtlânnen en tussenboezem


Buffers rand natuurgebied
Door in de zones langs de boezem een hoger peil te handhaven behouden deze randen een hogere maaiveldligging, waardoor boezem en polder ruimtelijk dicht bij elkaar blijven.

Door rond natuurgebieden nattere zones te handhaven wordt de wegzijging van het water uit de natuurgebieden naar de lager gelegen polders verminderd. Deze buffers werken ruimtelijk als een geleidelijke overgang tussen natuurenclave en polderlandschap.

Bûtlânnen en bufferzones bestaan uit rietlanden, struweel en natte graslanden en vormen geen dichte bossingels.

Maatregelen veenweiden