Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.6 Peilverhoging voor alternatieve teelten


Natte zones volgen opstrekkende verkaveling
Peilverhoging remt klink van het veen en bodemdaling en kan in de veenweidezone ook in afzonderlijke natte zones worden toegepast. Om de kenmerken van het landschap te versterken worden daarbij bij voorkeur natte zones gemaakt die de opstrekkende kavelrichting volgen.

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer zijn in deze natte zones passend bij het karakter van de veenweide-zone als grasland.

Maatregelen veenweiden