Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Onderzoek Stabiliteit oevers bij vernatting

Dit voorjaar starten wij in het veenweidegebied met onderzoek naar de effecten van slootpeilbeheer op de stabiliteit van veenoevers ofwel de oorzaken voor de afkalving van de oevers worden onderzocht. Dit is een probleem doordat waardevol boerenland verloren gaat en de waterkwaliteit wordt aangetast. Verdroging van de oeverkant leidt tot snellere afbraak van veengrond. Dit kan leiden tot instabiele oevers. Flexibel slootpeilbeheer kan hierin een oplossing zijn. Door een hoog slootpeil bij droge perioden zal het veen in de oever minder verdrogen. Maar hoge peilen in droge tijden en lagere peilen in natte perioden heeft ook nadelen. Zo kan vegetatie zich slecht of niet ontwikkelen.

Wat wordt er onderzocht?
Wat het uiteindelijk effect van flexibel slootpeilbeheer op de stabiliteit van oevers is, is nog niet helder. Vandaar dat vanuit het projectvoorstel voor Onderwaterdrainage geadviseerd wordt dit opnieuw te onderzoeken. In het onderzoek wordt gekeken naar;

  • Welke mechanismen en factoren spelen een rol bij (in-)stabiliteit van de slootkanten?
  • Leidt flexibeler peilbeheer inderdaad tot instabiele oevers?
  • Wat is de invloed van het gebruik van onderwaterdrainage?
  • Waar in het Friese veenweide leidt flexibel peilbeheer tot problemen en waar juist niet?
  • Wat betekent dat voor wat we in de toekomst kunnen verwachten?
  • Wat zijn de mogelijke oplossingen cq. maatregelen?

Project stabiliteit oevers bij vernatting
Het Nutriënten Management Instituut te Wageningen (NMI Agro) onderzoekt in opdracht van o.a. de waterschappen in West- Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers veengebieden. Het NMI wil ook de praktijksituaties uit het Friese Veenweide in dit onderzoek opnemen. De praktijksituaties zullen aan de hand van opnames en interviews in kaart worden gebracht.