Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Veldonderzoek veenoxidatie

Een betere vruchtbaarheid van de bodem zorgt mogelijk voor minder veenoxidatie en uitstoot van CO2. Om dat te testen, voeren we een pilot uit in het kansrijke gebied Aldeboarn-De Deelen. De pilot bestaat uit maatregelen die zich richten op fysische, chemische en biologische aspecten van de bodem (het bodemleven). Hieronder vallen verschillende vormen van bemesting. Naast de veenweideopgave dragen de maatregelen mogelijk ook bij aan hogere landbouwopbrengsten, het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit. 

Acht plus vijf deelnemers
Aan de pilot doen acht melkveehouderijbedrijven mee, verspreid over het gebied. Daarnaast doen vijf bedrijven op eigen initiatief mee. Zij krijgen advies van bureau Groeibalans, maar vallen buiten het onderzoek van de provincie. Bij elke deelnemer zijn een proef- en een schaduwperceel gekozen. Groeibalans heeft in 2018 de bodems geanalyseerd en per bedrijf een maatregelenpakket opgesteld.

Planning
Het uitvoeren van de maatregelen is in 2018 gestart en loopt tot 2020. In 2020 volgt een eindrapportage over de effecten op de vruchtbaarheid van de bodems. Daarna bekijken we de effecten op het grondwater, het bodemvocht, de landbouwopbrengsten en de biodiversiteit.