Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Alde Feanen West/Grouster Leechlân

Grouster Leechlân is een kansrijk gebied met overwegend dik veen met een kleidek. Interessant voor dit gebied is de nabijheid van het Nationaal Park De Alde Feanen en grote woon- en recreatiekernen, zoals Grou. 

Boeren zelf aan de slag
De boeren van het Grouster Leechlân hebben aan het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) gevraagd of zij zelf aan de slag mogen gaan met het gebied. Zo willen ze de veenoxidatie en maaivelddaling beperken en koppelkansen benutten. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Het BOF heeft de agrariërs ruimte geboden om op zoek te gaan naar (eventueel alternatieve) middelen hiervoor.  

Plan en meetprogramma
In de 1e helft van 2019 organiseren de boeren bijeenkomsten en keukentafelgesprekken met de boeren en andere belanghebbenden. Zo willen ze samen komen tot een gebiedsplan. Ook stellen ze een meetprogramma op. Dit is bedoeld om later gegevens als de grondwaterstand en het bodempeil te meten. Het doel is om na de zomer van 2019 alles op te leveren. Daarna wordt gestart met de uitvoering van het meetprogramma en diverse (deel)projecten.