Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen is een kansrijk gebied. Het heeft dik veen, is belangrijk voor weidevogels en bevat het Natura 2000-gebied De Deelen. In het gebied loopt een proces ‘van onderop’, gestart door burgers én boeren. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden ontwikkelen samen met de provincie, Wetterskip Fryslân en andere belanghebbenden in de streek een breed gedragen toekomstscenario voor Aldeboarn-De Deelen. 

Verkenning van voorwaarden
Het scenario moet voor alle partijen en alle belangen (zoals landbouw, natuur, landschap en klimaat) winst opleveren. Bij het scenario hoort ook een verkenning van de voorwaarden voor de uitvoering ervan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om grond aan te kopen en te ruilen.

Vijf thema’s
Met het project werken wij aan vijf thema’s:

  • grondwatergestuurd peilbeheer (pilot)
  • bodemvruchtbaarheid (pilot)
  • gebiedsgestuurde grondmobiliteit (waaronder kavelruil)
  • duurzame maisteelt op veenweide
  • aanvullende verdienmodellen

Case study
Daarnaast voeren de stichting en de gebiedscoöperatie een case study uit. Hierbij bekijken ze de gevolgen van vrijwillige peilverhoging in het peilvak ten noordoosten van De Deelen. Wat betekent peilverhoging financieel voor de boeren en hoe kunnen ze een goed toekomstperspectief behouden? De case study ronden zij in februari 2019 af. Het hele project is naar verwachting in december 2020 afgerond.