Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces de Hegewarren

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik veen onderscheiden wij gebieden mét en zónder actuele koppelkansen. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Voor de gebieden met actuele koppelkansen stellen we samen met lokale partijen gebiedsontwikkelingsplannen op. Een van deze gebieden is de Hegewarren. 

Gebiedsproces
De polder de Hegewarren is één van de kansrijke gebieden in de Veenweidevisie. De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal Park De Alde Feanen. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder. Ook leidt het tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. En er komt CO2 vrij. Veehouders in de polder ervaren de gevolgen van bodemdaling. Daarnaast levert de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan grote beperkingen op voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst.

Er wordt onderzocht of een transitie van het gebied een oplossing biedt voor de problemen die er spelen. Provincie Fryslân doet dit samen met Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland, de veehouders, LTO Noord en relevante partners. Tegelijkertijd worden kansen voor de polder en omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij aan:

  • reductie van CO2-uitstoot;
  • het verminderen van de recreatiedruk op De Alde Feanen;
  • het versterken van de robuustheid van de omliggende natuurgebieden; 
  • een klimaatproof waterbeheer (boezemwater);
  • het verbeteren van de veiligheid voor recreatievaart;
  • de mogelijkheid voor een nieuwe vaarweg naar Drachten. 

Belanghebbenden uit de omgeving betrekken we uitvoerig bij dit proces. 

Planning
Op dit moment onderzoeken we welk toekomstperspectief kansrijk is en welke partijen zich daar aan willen verbinden. Volgens planning ligt het antwoord op die vraag midden 2019 klaar om aan de politiek voor te leggen.