Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Brekkenpolder

De Brekkenpolder is een kansrijk gebied met overwegend dik veen en een kleilaag. In het gebied zijn zo'n 10 melkveehouderijbedrijven gevestigd. Interessant voor deze polder zijn de weidevogels en enkele natuurgebiedjes. Samen met lokale partijen kijken wij naar mogelijkheden om hier knelpunten aan te pakken en kansen te benutten. Zo willen we niet alleen aan de veenweideopgave werken, maar bijvoorbeeld ook:

  • het toekomstperspectief voor de landbouw verbeteren;
  • de biodiversiteit vergroten;
  • het watersysteem schoon, klimaatbestendig en kosteneffectief maken.

Landbouwverkenning
In 2018 is een werkgroep van agrariërs gestart met een landbouwverkenning. Alle melkveehouderijbedrijven in het gebied zijn bevraagd op knelpunten en kansen. Ook is bij elk van deze bedrijven bodemonderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat het in dit gebied om slecht doorlatend veen gaat. Dit veen moet niet vanuit de sloten maar van bovenaf bevochtigd worden, zo geven de boeren aan. Voor de zomer van 2019 verschijnt een eerste rapportage. En er wordt gestart met een meetprogramma. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het grondwaterstandsverloop te beïnvloeden is.

Overleg en initiatieven
Voorjaar 2019 is met álle partijen uit het gebied gesproken over knelpunten en kansen. Daarbij werd duidelijk dat zowel Staatsbosbeheer als It Fryske Gea omhoog zitten met het riet uit de natuurgebiedjes. Als vervolg op het overleg wordt nu bekeken hoe dit riet op de melkveehouderijbedrijven nuttig gebruikt kan worden. Ook zijn eerste afspraken gemaakt over een nadere kennismaking van de streekbewoners met de natuurgebiedjes. Er gaan meer van dit soort overleggen plaatsvinden. De overleggen moeten uiteindelijk leiden tot een breed gedragen gebiedsplan.