Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Sneekermeer West

Sneekermeer West is een kansrijk, agrarisch gebied met overwegend dik veen met een kleilaag. Bijzonder voor het gebied zijn de weidevogels en de natuurrijke westelijke oever van het Sneekermeer. Sneek en Grou zijn grotere woon- en recreatiekernen. Daartussen liggen meerdere kleinere dorpen. 

Knelpunten en kansen
Wij kijken naar mogelijkheden om hier knelpunten aan te pakken en kansen te benutten. Dit doen wij samen met lokale partijen. We willen niet alleen aan de veenweideopgave werken, maar bijvoorbeeld ook:

  • het toekomstperspectief voor de landbouw verbeteren;
  • de biodiversiteit vergroten;
  • de leefbaarheid verbeteren;
  • het watersysteem schoon, klimaatbestendig en kosteneffectief maken.

Landbouwverkenning
In 2018 is een werkgroep van agrariërs gestart met een landbouwverkenning. Alle melkveehouderijbedrijven in het gebied zijn bevraagd op knelpunten en kansen. Daaruit kwam de vraag naar voren om nog eens te onderzoeken hoe sterk de maaivelddaling in het gebied is. Ook was men benieuwd naar mogelijke oorzaken van die daling. Dit onderzoek is inmiddels opgepakt. Voor de zomer van 2019 volgt een eerste rapportage en wordt bekeken wat de vervolgstappen zijn.

Innovatie en initiatieven
Voorjaar 2019 is met andere partijen uit de streek gesproken. Dit eerste brede overleg ging over knelpunten en kansen in het gebied. Er kwam onder andere de behoefte uit naar voren aan meer fiets- en wandelpaden en vaarroutes naar het Sneekermeer. Ook werd het idee geopperd van een bijeenkomst met jongeren uit het gebied. Het gaat immers om hun toekomst. Er gaan meer van dit soort overleggen plaatsvinden. De overleggen moeten uiteindelijk leiden tot een breed gedragen gebiedsplan.