Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Sneekermeer West

Sneekermeer West is een agrarisch gebied ten westen van het Sneekermeer met overwegend klei met een dik veenpakket als ondergrond. Het gebied is in de veenweidevisie aangemerkt als een kansrijk gebied. In 2018 startte een gebiedsproces. In dat verband werd onder andere een landbouwverkenning uitgevoerd, gevolgd door onderzoek naar de bodemdaling. Mede op basis van de uitkomsten van het bodemdalingsonderzoek besloten de provincie en Wetterskip Fryslân het gebied niet langer als kansrijk te beschouwen.

Landbouwverkenning
In 2018 is een werkgroep van agrariërs gestart met een landbouwverkenning. Alle melkveehouderijbedrijven in het gebied zijn bevraagd op knelpunten en kansen. Een samenvattend verslag hiervan treft u hier.

Bodemdalingsonderzoek
Hoe snel daalt de bodem in Sneekermeer West? Waardoor wordt dat veroorzaakt? Geldt: hoe dikker het kleidek, hoe trager de bodemdaling? Deze en andere vragen kwamen naar voren bij de landbouwverkenning. Adviesbureau Sweco deed hier onderzoek naar. Eerst vergeleken de onderzoekers oude en nieuwe hoogtekaarten (klik hier voor de rapportage). Na deze bureaustudie gingen ze het veld in: op bijna 40 locaties waar omstreeks 1965 geboord werd, werden nieuwe boringen uitgevoerd (klik hier voor de nieuwe boorbeschrijvingen). Op basis van beide studies geeft Sweco antwoord op de gestelde vragen (klik hier voor de eindrapportage).

Bijlagen
Boorlocaties veldonderzoek
Grondwaterstanden veldonderzoek

Beschrijving profielkuilen

Laaggegevens boringen

Bodemprofielen in raaien

Bodemprofielen oude en nieuwe boringen

Geen kansrijk gebied meer, wel een veenweidegebied
Sneekermeer West geldt nog steeds als een veenweidegebied waarop het veenweidebeleid van de provincie en het waterschap van toepassing is. Dat beleid wordt dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Eind 2020 zal het Uitvoeringsprogramma voor 2020-2030 helderheid geven over de veenweideopgave voor Sneekermeer West.

Project natuurinclusieve landbouw
Een aantal melkveehouders uit het gebied bereidt een project voor, waarbij zij gaan verkennen hoe zij op hun bedrijven de principes van een meer natuurinclusieve landbouw in kunnen vullen en hoe dat op hun bedrijfsvoering uitwerkt. De planning is dat zomer 2020 het projectvoorstel wordt vastgesteld en najaar 2020 van start gaat.