Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Programmalijn 1: Waterbeheer en klimaatadaptatie

Analyse

Maaivelddaling is al eeuwenlang een bekend fenomeen in de veengebieden. Door veenoxidatie daalt het maaiveld en wordt het gebied natter. Om de landbouwfunctie goed te blijven bedienen wordt het peil verlaagd, dat vervolgens weer zorgt voor verdere veenoxidatie en maaivelddaling.

Maaivelddaling maakt aanpassingen in de waterhuishouding noodzakelijk waardoor de kosten voor het waterbeheer steeds hoger worden. In de landbouwgebieden is tijdens ruilverkavelingen in veengebieden een drooglegging ingevoerd van 90 cm of meer; dit was ten behoeve van de landbouw, maar ook voor het waterbeheer om met minder gemalen en grotere peilvakken te kunnen werken. In de naastgelegen natuurgebieden werd het peil juist hoog gehouden. Ook rondom kwetsbare bebouwing (fundering op houten palen) is het peil hoog gehouden door middel van hoogwatercircuits. Het gevolg is dat de hoogteverschillen tussen natte gebieden (natuur, bebouwd gebied) en drogere (landbouw-) gebieden groter zijn geworden en de natte gebieden onvoldoende bediend worden door wegzijging richting de laaggelegen gebieden.

Het veenweidegebied stond al voor een aantal uitdagingen:

  • Steeds grotere inspanningen in met name de waterhuishouding om de landbouw in de huidige vorm uit te kunnen blijven oefenen;
  • Steeds grotere inspanningen om gebieden met kwetsbare natuur, gebouwen en infrastructuur voldoende nat te kunnen houden;
  • Oplopende onderhoudskosten voor riolering, infrastructuur, gemalen, stuwen, waterkeringen en hoogwatercircuits;
  • Maaivelddaling in het veenweidegebied zorgt voor wegzijging van water uit natuurgebieden en aangrenzende zandgebieden. Deze verdrogen daardoor.

Daar is een nieuwe opgave bij gekomen: het inrichten van het watersysteem om de gevolgen van klimaatverandering goed op te kunnen vangen. Schade als gevolg van wateroverlast of watertekorten kan dan zoveel mogelijk beperkt worden. Dit vraagt om extra opslag van water (waterberging) bij overschotten (met name in de winter) en extra voorraad zoet water bij tekorten (vooral zomers).

Maatregelen om veenoxidatie en bodemdaling tegen te gaan, vragen extra van het watersysteem.  Zo leiden hogere slootpeilen tot verlies van waterberging.  Ook bij het op grote schaal toepassen van onderwaterdrainage en andere water infiltrerende maatregelen, kunnen aanpassingen in de waterhuishouding nodig zijn vanwege de toename van watervraag.

Waar gaan we naartoe?

Het toekomstige waterbeheer moet er voor zorgen dat maaivelddaling en de nadelige effecten hiervan zo veel mogelijk worden tegengegaan. Daarbij streven we naar een watersysteem dat alle functies in het veenweidegebied zo goed mogelijk zal blijven bedienen én dat klimaatbestendig is. We gaan meer waterberging creëren zodat het verlies van berging door hogere peilen gecompenseerd wordt en extra wateropslag gerealiseerd wordt voor perioden van langdurige droogte.

vraag programma

stel hier uw vraag