Gebiedsproces Brekkenpolder

Foto van de Bancopolder, een onderdeel van de Brekkenpolder


Beschrijving
De Brekkenpolder ligt ten noordwesten van Lemmer, tussen de Groote Brekken en het Brandemar. Aan de zuidkant wordt de polder begrensd door het IJsselmeer. De Brekkenpolder beslaat ruim 850 hectare. Het grootste deel van de grond is in gebruik bij de tien agrariërs die in het gebied actief zijn. Naast de agrarische bedrijven bevindt zich een aantal woningen in de polder. Centraal in de Brekkenpolder ligt de Bancopolder. Dit is een natuurgebied dat in beheer is bij It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

De bodem van de Brekkenpolder bestaat uit een veenlaag van 80 centimeter tot enkele meters dik. Het veen is bedekt met een kleilaag van maximaal 40 centimeter. Hoewel de polder relatief klein is, bestaan er grote verschillen in bodemopbouw tussen de diverse percelen. De Brekkenpolder is opgedeeld in vijf watersystemen. Een watersysteem is een eenheid (deel van het gebied) dat op één gemaal afwatert.

Landbouwverkenning
In 2018 is er voor de Brekkenpolder een landbouwverkenning uitgevoerd. Met alle agrariërs in het gebied zijn individueel gesprekken gevoerd. Ook werd per bedrijf een aantal locaties bezocht en beschreven. In de landbouwverkenning is een aantal vervolgacties opgenomen:

  • Starten met Boeren meten Water op basis van een opgesteld meetplan;
  • Experimenteren met waterbeheer en flexibel peil;
  • Experimenteren met bodemvruchtbaarheid.

Traject opnieuw opgestart
Door leverings- en technische problemen liep de start van Boeren meten Water veel vertraging op. Daardoor kwam ook het opgestarte traject met de agrariërs een tijdlang stil te liggen.

Eind 2020 vond er een gesprek plaats met de agrariërs uit de Brekkenpolder en de bestuurders van provincie en Wetterskip. Afgesproken werd dat er een onafhankelijke vertegenwoordiger namens alle agrariërs zou worden gezocht.

Tijdens een bijeenkomst in mei 2021 is er een nieuwe start gemaakt met het gebiedsproces voor de Brekkenpolder. Alle agrariërs zijn benaderd om deel te nemen aan Boeren meten Water. Aan de hand van een meetplan is bepaald waar de meetpinnen komen te staan. Inmiddels zijn alle pinnen geplaatst en is gestart met het verzamelen van meetgegevens. Hiermee krijgen we meer inzicht in de samenhang tussen neerslag, slootwaterpeilen en de stand van het grondwater. Deze informatie is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van een gebiedsplan voor de Brekkenpolder.

Na individuele gesprekken tussen de onafhankelijke vertegenwoordiger en de tien agrariërs, is er een nieuwe klankbordgroep gevormd. Hierna zijn er verschillende gesprekken gevoerd.

Gebiedsproces Brekkenpolder voorlopig stopgezet
In het najaar van 2023 heeft het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) besloten voor nu te stoppen met de integrale gebiedsontwikkeling in de Brekkenpolder. Reden hiervoor is dat er nog te weinig draagvlak in het gebied is om het opgestelde Startdocument door te vertalen naar een plan van aanpak. Na het vaststellen van de Compensatiesystematiek Veenweide en het FPLG zullen we het gebiedsproces weer oppakken. We blijven een actieve rol spelen naar de agrarisch ondernemers in de Brekkenpolder bij het experimenteren met onder andere waterinfiltratie.


Gebiedscontourkaart Brekkenpolder

Contourkaart Brekkenpolder
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)