Foto van toegangsweg naar weiland met een platliggend hek ervoor

Downloads

Bekijk hier de bestanden die horen bij het Veenweideprogramma 2021-2030. 

Het programma, de Veenweidevisie 2015 en diverse kaarten vindt u terug via onderstaande links.

Documenten

Veenweideprogramma 2021-2030 >    

Achtergronddocument bij het Veenweideprogramma 2021-2030 >

Feangreidefisy 2015 >    Werkplan 2024 >

Magazine 'Fuotten yn it fean'

Funderingsaanpak Veenweidegebied


Hoge resolutie kaarten

Figuur 1.1 Effecten klimaatverandering >

Figuur 1.2 Handelingsperspectieven klimaatverandering >

Figuur 1.3 Soorten natuurgebieden >    Figuur 2.1 De veendikte in 2014 >

Figuur 2.2 De veendikte in 2100 >    Figuur 2.3 De contouren van het veenweidegebied >

Figuur 3.2 Verschillende bodemtypes in het veenweidegebied >

Figuur 3.5 Grondwateratlas >    Figuur 4.1 Veendiktes veenweidegebied >

Figuur 4.2 Stikstofgevoelige Natura 2000 en veendiktes >

Figuur 4.3 Weidevogelgebieden en veendiktes >

Figuur 4.4 Natte dooradering en veendiktes >    

Figuur 4.5 Aaneengesloten landbouwgebied >    

Figuur 4.6 Verdrogingsgevoelige natuurgebieden en veendiktes >

Figuur 4.7 Koppelkansen bij veendikte minder dan 80 cm >

Figuur 4.8 Koppelkansen bij veendikte meer dan 80 cm >

Figuur 7.1 Verschillende bodemtypes in het veenweidegebied (pag. 26 van het programma) >

Figuur 7.3 Overzicht van de ontwikkel- en kansrijke gebieden >

 

Bodemkaarten veenweidegemeenten

Bodemkaart Dantumadiel >    Bodemkaart De Fryske Marren >

Bodemkaart Heerenveen >    Bodemkaart Leeuwarden >

Bodemkaart Opsterland >    Bodemkaart Smallingerland >

Bodemkaart Súdwest-Fryslân >    Bodemkaart Weststellingwerf >

 

Gebiedscontourkaarten 

Gebiedscontourkaart Aldeboarn-De Deelen >     Gebiedscontourkaart Brekkenpolder >    

Gebiedscontourkaart Groote Veenpolder >     Gebiedscontourkaart Idzegea >

Gebiedscontourkaart Hegewarren >     Gebiedscontourkaart Leechlân Grou-Warten