Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces de Hegewarren

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik veen onderscheiden wij gebieden mét en zónder actuele koppelkansen. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Voor de gebieden met actuele koppelkansen stellen we samen met lokale partijen gebiedsontwikkelingsplannen op. Een van deze gebieden is de Hegewarren. 

Gebiedsproces
De polder de Hegewarren is één van de ontwikkelgebieden in de Veenweidevisie. De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal Park De Alde Feanen. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder. Ook leidt het tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. En er komt CO2 vrij. Veehouders in de polder ervaren de gevolgen van bodemdaling. Daarnaast levert de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan grote beperkingen op voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst.

Er wordt onderzocht of een transitie van het gebied een oplossing biedt voor de problemen die er spelen. Tegelijkertijd worden kansen voor de polder en omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij aan:

  • reductie van stikstof uitstoot;
  • versterken van de recreatiestructuur, waaronder het verminderen van de recreatiedruk op De Alde Feanen;
  • het versterken van de biodiversiteit en van de robuustheid in de omliggende natuurgebieden; 
  • het creëren van een robuust en klimaatproof waterbeheer (boezemwater);
  • kosten van het waterbeheer reduceren;
  • realiseren van duurzame energie;
  • het verbeteren van de veiligheid voor recreatievaart;
  • de mogelijkheid voor een veilige nieuwe vaarweg naar Drachten. 

Dit gebeurt samen met belanghebbenden, onder onafhankelijke leiding. Dit wordt co-creatie genoemd. U kunt de ontwikkelingen rondom het co-creatieproces volgen via deze link

Mogelijke varianten aangeboden aan bestuurders
In juni 2021 presenteerde het co-creatieteam de eerste ideeën voor de toekomst van de Hegewarren. Aan bestuurders van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland en aan belanghebbenden werd feedback op deze conceptvarianten gevraagd. Het co-creatieteam gebruikte deze reacties om de resultaten waar nodig verder uit te werken en aan te scherpen. Op 7 oktober werden de eindresultaten aan de bestuurders overhandigd. Hierna start het politieke besluitvormingsproces over de toekomst van de Hegewarren.