Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces de Hegewarren

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik veen onderscheiden wij gebieden mét en zónder actuele koppelkansen. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Voor de gebieden met actuele koppelkansen stellen we samen met lokale partijen gebiedsontwikkelingsplannen op. Een van deze gebieden is de Hegewarren. 

Gebiedsproces
De polder de Hegewarren is één van de ontwikkelgebieden in de Veenweidevisie. De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal Park De Alde Feanen. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder. Ook leidt het tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. En er komt CO2 vrij. Veehouders in de polder ervaren de gevolgen van bodemdaling. Daarnaast levert de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan grote beperkingen op voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst.

Er is onderzocht of een transitie van het gebied een oplossing biedt voor de problemen die er spelen. Tegelijkertijd zijn kansen voor de polder en omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij aan:

  • reductie van stikstof uitstoot;
  • versterken van de recreatiestructuur, waaronder het verminderen van de recreatiedruk op De Alde Feanen;
  • het versterken van de biodiversiteit en van de robuustheid in de omliggende natuurgebieden; 
  • het creëren van een robuust en klimaatproof waterbeheer (boezemwater);
  • kosten van het waterbeheer reduceren;
  • realiseren van duurzame energie;
  • het verbeteren van de veiligheid voor recreatievaart;
  • de mogelijkheid voor een veilige nieuwe vaarweg naar Drachten. 

Dit is gebeurd samen met belanghebbenden, onder onafhankelijke leiding. Dit wordt co-creatie genoemd. De resultaten van het co-creatieproces staan op de website Toekomst Hegewarren, te vinden via deze link. Over het co-creatieproces is ook een korte film gemaakt. U kunt de film hieronder bekijken.


Mogelijke varianten aangeboden aan bestuurders

In juni 2021 presenteerde het co-creatieteam de eerste ideeën voor de toekomst van de Hegewarren. Aan bestuurders van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland en aan belanghebbenden werd feedback op deze conceptvarianten gevraagd. Het co-creatieteam gebruikte deze reacties om de resultaten waar nodig verder uit te werken en aan te scherpen. Op 7 oktober vorig jaar werden de eindresultaten aan de bestuurders overhandigd

Het politieke besluitvormingsproces

De bestuurders
In februari 2022 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland voor om de variant ‘Open en Natuurlijk’ verder uit te werken voor de toekomst van de Hegewarren. In deze variant hebben water, natuur en recreatie de hoofdrol. Over de argumenten voor dit voorstel leest u hier meer

De volksvertegenwoordigers
In april was het de beurt aan Provinciale Staten van Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraad van Smallingerland om te beslissen welk alternatief zij het beste vinden passen bij de toekomst van de Hegewarren. Op 7 maart werden de volksvertegenwoordigers van de drie overheden daarom online door ons bijgepraat over de keuzes die er liggen. U kunt de informatiebijeenkomst terugkijken via deze link. Over de uitkomsten van de besluitvormingsronde in april door PS, AB en raad, en over het vervolg leest u meer in onze nieuwsbrief van april

Nieuwsbrief
Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de Hegewarren? Klik dan op de button hieronder.

Aanmelden voor de nieuwsbrief 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebiedsproces in de Hegewarren? U kunt ze mailen naar Kathleen Woudt (projectsecretaris), hegewarren@fryslan.frl