Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Maisteelt op veenweide Friesland. Deskstudie


Auteur(s)
G. Holshof; H.A. van Schooten

Jaartal publicatie
2018

Organisatie
Wageningen Livestock Research

Doel
Onderzoek naar manieren om de maisteelt in het veenweidegebied te verduurzamen. Onderdeel van het project 'Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland'. 

Trefwoorden
Maisteelt; bodemdaling; veen; verduurzaming; deskstudie

Samenvatting
In 2017 is het project “Maisteelt en bodemdaling op veenweide in Friesland” gestart. Met het project willen provincie en landbouw handvatten ontwikkelen voor een duurzame teelt van maïs, of alternatieven, gezien vanuit de veenweideproblematiek en gezien vanuit het bredere perspectief van een gezonde bedrijfsvoering van de melkveehouderij in het Friese veenweidegebied.

Het project bestaat uit een demonstratiedeel en een deskstudie. In het demonstratiedeel worden op een praktijkperceel vier verschillende teeltsystemen met elkaar vergeleken (1. Standaard ploegen, 2. Niet kerende grondbewerking, 3. Strokenteelt en 4. Vruchtwisseling). Daarnaast zijn enkele detaildemo’s aangelegd met verschillende strokenfrezen, met grasonderzaai en verschillende grondewerkingsmethoden. 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de deskstudie. De deskstudie bestond uit twee onderdelen: 1. Literatuuronderzoek naar bestaande kennis over maisteelt op veengrond. 2. Modelberekeningen in bedrijfsverband naar technische, economische en milieukundige effecten van het zelf telen van maïs op een melkveebedrijf.

Link(s)
- Rapport 'Maisteelt op veenweide Friesland. Deskstudie'