Kruidenrijke graslanden en water centraal in voorkeursvarianten Hegewarren

Co-creatieteam biedt twee varianten aan bestuurders aan

08/10/2021

Foto: bestuurders Douwe Hoogland (provincie), Jan van Weperen (Wetterskip) en Robin Hartogh Heys van de Lier (Smallingerland) ontvangen symbolisch puzzelstukken voor de toekomst van de Hegewarren


Het co-creatieteam, bestaande uit inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren, bood gisteren aan bestuurders van Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland twee voorkeursvarianten voor de Hegewarren aan.

Het zijn twee van de eerder gepresenteerde concepten: Polderaquarel en Open & Natuurlijk. De voorkeursvarianten zijn inclusief een advies en aanbevelingen overhandigd aan de besturen van de overheden.

Hegewarren in veenweidegebied
De bodem in de Hegewarren zakt en het waterbeheer wordt er ingewikkelder. Door het dalende veen komt er veel CO2 vrij en door lagere grondwaterstanden verdrogen omliggende natuurgebieden. En de Hegewarren ligt naast het stikstofgevoelige natuurgebied de Alde Feanen. Bijna een jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan oplossingen voor de toekomst van deze polder in het veenweidegebied. Ze deden dat vanuit het zogenaamde co-creatieteam.

Polderaquarel
In de variant Polderaquarel wordt stapsgewijs toegewerkt naar een polder met bloem- en kruidenrijke graslanden. In stappen gaat het waterpeil omhoog om de vereiste verhoging van de grondwaterstand te bereiken. Het laagste deel van de polder wordt moerasnatuur. Een deel van de polder kan gebruikt worden voor extensieve landbouw.

Open & Natuurlijk
Water krijgt de hoofdrol in deze voorkeursvariant. De Hegewarren verandert grotendeels in moerasnatuur en open water. Het waterpeil wordt verhoogd naar boezemniveau. Zo zijn er vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap wordt ingezet om verschillende vormen van recreatie en natuur te versterken. Nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen de Kromme Ee en de Grutte Krite maken dit alternatief ook op regionale schaal interessant voor recreatie.

In deze voorkeursvariant is een vaarweg voor beroepsvaart van Drachten naar het Prinses Margrietkanaal mogelijk. De mogelijkheid om een vaarweg in te kunnen passen was een van de randvoorwaarden die het co-creatieteam meekreeg.

Adviezen en aanbevelingen van het co-creatieteam
Hanneke Stenfert, de begeleider van het co-creatieproces: “In het rapport laat het co-creatieteam zien dat er iets te kiezen valt. De varianten vertegenwoordigen uiteenlopende kwaliteiten en kansen voor de Hegewarren. Daarnaast vindt het team het belangrijk om nog iets anders mee te geven aan de beslissers. Kies voor een investering in kwaliteit en voor maatschappelijk rendement. Het co-creatieproces heeft laten zien dat het toevoegen van veel misschien financieel interessante opties niet bij de schaal en de kwaliteiten van de Hegewarren past. Het team is en blijft graag betrokken bij en in gesprek over het vervolg.”

Lees hier de eindresultaten en de aanbevelingen van het co-creatieteam >

Meer informatie over het co-creatieproces voor de Hegewarren is te lezen op de website www.toekomsthegewarren.frl