Ontwerp-aanpak hoogwatercircuits ter inzage

07/09/2022

Foto van boerderij met een hoogwatercircuit ervoor


Gelijktijdig met het vaststellen van de ontwerp-funderingsaanpak voor het Friese veenweidegebied heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een ‘ontwerp-aanpak hoogwatercircuits’ vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.


Hoogwatercircuits zijn sloten met een specifiek doel. Met het hogere slootwaterpeil wordt het grondwater in aangrenzende percelen zoveel mogelijk aangevuld om dit op een gewenst niveau te houden en zo droogstand te voorkomen van houten paalfunderingen van gebouwen, wegen en erven. Met de aanpak beoordeelt het waterschap of de hoogwatercircuits in het veenweidegebied nog goed functioneren en voert zo nodig maatregelen uit. Deze maatregelen kunnen zich enerzijds richten op het consolideren en verbeteren van het functioneren van het hoogwatercircuit en anderzijds op het afwaarderen van het hoogwatercircuit.

Belanghebbenden kunnen tot en met zondag 16 oktober 2022 hun zienswijze op de ontwerp-aanpak hoogwatercircuits schriftelijk indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden of mondeling via 058 – 292 2222.

U kunt het stuk inzien inzien op officiële bekendmakingen.nl door de bij de elektronische bekendmaking gevoegde bijlage te openen. De ter inzagetermijn duurt tot en met zondag 16 oktober 2022. Wanneer u de ontwerp-aanpak op papier wilt inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met dhr. M. Nederlof via telefoonnummer 058 – 292 2222.