Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage


07/09/2022

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân leggen met ingang van 12 september de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze funderingsaanpak willen het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie woningeigenaren in het Friese veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade. Tot en met 22 oktober a.s. kunnen belanghebbenden reageren op de ontwerp-funderingsaanpak. Eind 2022 nemen Provinciale Staten, Algemeen Bestuur en de zeven gemeenteraden een definitief besluit over deze funderingsaanpak.  

Funderingsschade
Woningeigenaren in het Friese veenweidegebied kunnen te maken krijgen met schade aan de fundering. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gefundeerd. Er kan om verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, zoals bijvoorbeeld paalrot door langdurige droogstand, palenpest, een bacterie die de houten palen onder water aantast, of bouwkundige factoren. Funderingsschade brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning, dus ook voor de fundering. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de zeven gemeenten willen in het veenweidegebied woningeigenaren bijstaan om funderingsproblematiek te voorkomen en op te lossen. Daarvoor is deze ontwerp-funderingsaanpak opgesteld. Gemeenten zijn in het voortraject actief betrokken bij het opstellen van de ontwerp-aanpak die nu via de provincie ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud concept-funderingsaanpak
Er wordt ingezet op een goed functionerend funderingsloket waar woningeigenaren terecht kunnen met vragen rondom preventie en herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is ook opgenomen dat woningeigenaren een subsidie en ondersteuning kunnen krijgen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en het opstellen van een herstelplan. Daarnaast spreekt de ontwerp-funderingsaanpak over een leenfaciliteit met gunstige (rente)voorwaarden voor herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is geen extra compensatieregeling naast de al bestaande nadeelcompensatieregeling van Wetterskip Fryslân opgenomen.    

Reageren op de ontwerp-funderingsaanpak tot en met 22 oktober  
Van 12 september tot en met 22 oktober 2022 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op deze funderingsaanpak indienen bij de provincie Fryslân. De ontwerp-funderingsaanpak ligt dan ter inzage bij de provincie, Wetterskip en op de gemeentehuizen van de zeven Veenweidegemeenten. U kunt vanaf 12 september a.s. uw zienswijze indienen, zie onderaan deze pagina. De ontwerp-funderingsaanpak kunt u hieronder inzien. 

Bekijk hier de ontwerp-funderingsaanpak

Advies Funderingstafel 
De komende periode wordt ook het advies van de Funderingstafel bestudeerd. De Funderingstafel, onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van gemeente Weststellingwerf, bestaat uit zes woningeigenaren en een woningcorporatie. Op 13 juli presenteerden zij hun advies over de aanpak van de funderingsproblematiek in het Friese veenweidegebied. Dit advies is nu nog niet meegenomen in de ontwerp-funderingsaanpak, omdat de ontwerp-funderingsaanpak al op route was naar de overheden toen het advies verscheen. Het advies van de Funderingstafel kunt u hieronder inzien. 

Bekijk hier het advies van de Funderingstafel

Hoe gaat het verder? 
Na de inspraakperiode worden alle ingediende zienswijzen behandeld. Daarnaast wordt ook het advies van de Funderingstafel bestudeerd. Daar waar nodig, wordt de ontwerp-funderingsaanpak aangepast. Vervolgens worden de funderingsaanpak, het advies van de Funderingstafel met een reactie daarop en de reactienota op de zienswijzen naar Provinciale Staten van Provincie Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden gestuurd. Zij nemen hierover eind 2022 een besluit.   

Ontwerp-funderingsaanpak inzien
Tijdens de ter inzagelegging kunt u de ontwerp-funderingsaanpak online inzien via deze link.

Ook is de aanpak (op papier) tijdens kantooruren in te zien:

  • op het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden;
  • bij Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 in Leeuwarden;
  • bij de zeven Veenweidegemeenten: Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Weststellingwerf en Opsterland.

Reageren kan tot en met 22 oktober 2022
Wilt u ons graag laten weten wat u van de ontwerp-funderingsaanpak vindt? Dan kunt u reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • via het digitale formulier;
  • per mail: provincie@fryslan.frl;
  • per post: Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
    (Vermeld bij mail en post als onderwerp: 'Zienswijze ontwerp-funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân'.)