Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Diergezondheid; project leverbotbesmetting bij vernatting

Dit voorjaar doet Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit Deventer, onderzoek naar de mogelijk kans op leverbotbesmetting door vernatting in het veenweidegebied. Het onderzoek wordt in samenwerking met klankbordgroep Leverbot uitgevoerd.  De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, specialisten en boeren uit het veenweidegebied. Wij zijn op zoek naar melkveehouders die aan dit onderzoek willen deelnemen. 

Wat is leverbotbesmetting
De leverbot is een parasiet die voorkomt bij graseters zoals rund, schaap en geit. Het is een platworm die leeft in de galgangen van de lever van de gastheer. Vee kan besmettelijke cysten van de leverbotslak opnemen door het eten van gras. Uit de cysten die zich op de grasspriet bevinden ontwikkelt zich (in de gastheer) een klein leverbotje. Het botje gaat op zoek naar de lever en baant zich hierbij een weg dwars door de darmwand. De leverbot doorboort de lever om zich uiteindelijk als volwassen leverbot te nestelen in de galgangen. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, met dood tot gevolg.

Hoe ontstaat leverbotbesmetting
Leverbot komt voornamelijk voor in vochtige leefomstandigheden. De leverbot heeft namelijk een zoetwaterslakje (leverbotslak) nodig ter bescherming en om zich in voor te planten. Leverbot komt dus alleen voor op plaatsen waar dit slakje leeft. Natte weilanden zijn een ideale broedplaats voor de leverbotslak en als er op land vee graast, is de kans op besmetting het grootst.

Onderzoek leverbotbesmetting bij vernatting
Met de praktijkproef Onderwaterdrainage wordt er gekeken naar de verschillende effecten van toepassen van onderwaterdrainage in landbouwpercelen. Eén van de mogelijke effecten die onderzocht worden is de toename van leverbotbesmetting. Vernatting van veengrond kan namelijk in theorie de kans op leverbotbesmetting bij vee verhogen. 

Wat wordt er onderzocht?
Leverbot is o.a. aan te tonen door melktankonderzoek. De melk die in de melktank zit, bevat vele soorten bacteriën. Regelmatig melktankonderzoek kan een goede indicatie geven over de algemene gezondheid van de veestapel. Er wordt begonnen met een nulmeting, nog voordat de vernatting van het veen plaatsvindt. Mogelijk vindt er een jaarlijkse monitoring plaats.

Gezocht melkveehouders voor onderzoek leverbotbesmetting
Wij zijn op zoek naar melkveehouders die mee willen doen aan het onderzoek. Naast het melktankonderzoek, ontvangt u ook begeleiding vanuit de klankbordgroep.

Aanmelding kunt u via formulier in onderstaande link:

AANMELDEN