Logo van Better Wetter

Better Wetter

Om de waterproblemen in het veenweidegebied aan te pakken, hebben wij samen met andere regionale partijen het programma Better Wetter opgezet.

Hiermee werken we aan een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in Noordoost-Fryslân.

Problemen met water
Door klimaatverandering valt er steeds meer regen. Omdat de grond dit niet goed kan verwerken, ontstaat er wateroverlast. Ontwatering van landbouwgebieden in de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de grond is gedaald. In de veenweidegebieden leidt dit bovendien tot meer uitstoot van broeikasgassen. Ook komen dier- en plantensoorten in de verdrukking.

Nieuw watersysteem
Om deze problemen aan te pakken, hebben wij samen met andere regionale partijen het programma Better Wetter opgezet. Hiermee werken we aan een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in Noordoost-Fryslân. Dit doen we aan de hand van diverse projecten in proefgebieden in het Bûtenfjild bij Hurdegaryp.


Water opvangen
Deze projecten staan in het teken van flexibel waterbeheer en landgebruik onder natte omstandigheden. Dit betekent niet dat wij op termijn allerlei gebieden onder water zetten. Met Better Wetter zoeken we naar locaties om bij extreme regen het water op te vangen. Dat kan voor kortere of langere tijd. Het landgebruik kan dan worden afgestemd op wisselingen in de waterstand.


Mogelijkheden voor ondernemers
Binnen Better Wetter is ook aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan de productie van lisdodde en veenmos. Door lokale ondernemers vanaf het begin bij het programma te betrekken, kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan.

Website Better Wetter >