Foto van een meetpunt van Boeren meten Water

Boeren meten water

Samen met boeren in het veenweidegebied meten we het verloop van grondwaterstanden.

De resultaten hiervan gebruiken we voor ons peilbeheer.

Grondwaterstand
Niet het slootpeil, maar het verloop van de grondwaterstand bepaalt de snelheid van veenoxidatie en de daling van het maaiveld. Ook heeft dit verloop veel invloed op het agrarisch gebruik van de grond. Het is daarom belangrijk dat we samen met de boeren meer inzicht krijgen in het verloop van de grondwaterstand en hoe dat beïnvloed wordt door het weer, het slootpeilbeheer en drainage. Zo zijn we samen beter in staat om grondwatergestuurd peilbeheer uit te voeren. 


Pilots
Met de projecten Boeren meten water en Grondwatergestuurd Peilbeheer gaan we aan de hand van pilots samen met boeren in het veenweidegebied grondwaterstanden meten. Vervolgens stemmen wij daar het peilbeheer op af. Het meten gebeurt met een meetnet van peilbuizen, die online hun metingen doorgeven aan een dataplatform. Het platform verwerkt de meetgegevens tot informatie over het verloop van de grondwaterstand. Via een app hebben de boeren direct toegang tot deze informatie en daarmee inzicht in het verloop van de grondwaterstand.


Planning
De 1e pilot is in 2018 van start gegaan en vindt plaats in het gebied Aldeboarn-de Deelen. Een 2e pilot volgt in de Groote Veenpolder. Deze pilots zijn eind 2020 afgerond. Op grond van de ervaringen van deze pilots willen we dit breder gaan inzetten.

Meer informatie over dit project is te lezen op de website van Boeren meten Water. 

Website Boeren meten Water >