Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water. Resultaten van een proef met hoge slootpeilen en moderne grasmengsels. Jaar: 2021


Auteur(s)
Veenweide Fryslân

Jaartal publicatie
2023


Organisatie

Veenweide Fryslân


Trefwoorden

Proeftuin; De Welle; grasland; grasmengsels; vernatting; verhoogd slootpeil; veen; groeiseizoen 2021


Samenvatting

Proeftuin De Welle is in 2018 aangelegd en ingezaaid. Er wordt onderzocht welke grasmengsels bestand zijn tegen natte omstandigheden. De proeftuin beslaat twee percelen grasland met een gezamenlijke oppervlakte van 4,3 ha. Op beide percelen zijn drie grasmengsels ingezaaid die in veenweidegebied toegepast kunnen worden. Op één perceel is de drooglegging 20 cm en het andere perceel heeft een drooglegging van 40 cm. De gewasopbrengst, gewaskwaliteit, slootpeilen en grondwaterstanden worden gemonitord. In de proef wordt de ontwikkeling van de verschillende grasmengsels gevolgd. De proef liep oorspronkelijk door tot 2024, maar wordt met 3 jaar verlengd tot voorjaar 2027. De totale proefperiode is dan bijna 8 jaar. Dit komt overeen met een gemiddelde periode dat de grasmat wordt vernieuwd. In het perceel met een drooglegging van 20 cm wordt de grondwaterstand ook op verschillende afstanden van de greppel gemeten. Omdat de greppel bij een drooglegging van 20 cm door het hoge slootpeil in de zomer watervoerend is, wordt ook het effect van greppelinfiltratie bepaald. Draagkrachtmetingen worden in het voor- en najaar uitgevoerd.

 

Het rapport bevat de opzet van de proef en de meetgegevens van het groeiseizoen van 2021. Enkele conclusies zijn:

  • Graskwaliteit en opbrengst: Bij 40 cm drooglegging was bij twee van de drie grasmengsels de opbrengst en van alle mengsels en het ruw eiwit gehalte hoger dan bij 20 cm drooglegging. De opbrengst in ton droge stof was bij 20 cm droogleging tussen de 7,3 en 9 ton en bij 40 cm drooglegging tussen de 7,6 en 9,6 ton. Bij beide droogleggingen was de opbrengst in ton droge stof van het veenweidemengsel het hoogst. Waarschijnlijk deed het veenweidemengsel het relatief gezien goed door een nat groeiseizoen. Het ruw eiwit gehalte was voor veengrond aan de lage kant. Het fosfaat gehalte in de bodem is aan de lage kant en dit kan de gewasopbrengst beïnvloeden. In de komende meetjaren zal worden geprobeerd het fosfaat gehalte van de bodem op peil te houden of te verhogen.

  • Grondwater: Het groeiseizoen van 2021 was nat en dit was ook aan de grondwaterstanden te zien. Midden op de akkers was de laagste grondwaterstand niet dieper dan - 60 cm, bij een andere peilbuis kwam de grondwaterstand niet dieper dan - 40 cm.  Als de gemiddelde grondwaterstand wordt genomen was er geen verschil in grondwaterstandgedrag van drooglegging 20 en 40 cm. Op 4 meter afstand van de sloot kan al een verschil van 20 à 30 cm verschil tussen grondwaterstand en slootpeil optreden. In de winter was de grondwaterstand hoog, regelmatig hoger dan -10 cm. Dicht bij een watervoerende greppel zakte de grondwaterstand in de zomer minder diep uit dan verder weg.

  • Draagkracht en gebruik: In het voorjaar konden beide percelen niet worden bemest op het moment waarop dit wettelijk is toegestaan. De draagkracht was daarvoor toen op beide percelen onvoldoende. Hoewel door soms veel regenval niet elk moment in het groeiseizoen geoogst had kunnen worden, kon er op de momenten dat oogsten en bemesten gewenst was dit worden uitgevoerd, met uitzondering van de laatste snede. Deze werd relatief vroeg op 17 september geoogst omdat werd verwacht dat later oogsten waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn wegens te natte omstandigheden.

Link(s)

Rapport 'Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water, jaar 2021' >