Foto van een weids landschap met een brede sloot naast een weiland waar ook veel water op ligt

Water (grondwater)

In het project Strategische Grondwaterstudie Fryslân brachten we de geschiedenis en ontwikkeling van het grondwatersysteem in kaart.

Ook maakten we een doorrekening van maatregelen die onder andere de verzilting van het water in Fryslân tegengaan.

Verzilting voorkomen
Het Friese grondwatersysteem is gevoelig voor verzilting. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte. Dat is nadelig voor het winnen van drinkwater. De verzilting komt door drie factoren:

  • stijging van de zeespiegel (als gevolg van klimaatverandering)
  • bodemdaling door veenafbraak
  • gas- en zoutwinningen 


Ontwikkeling grondwatersysteem
Met het project hebben wij eerst een reconstructie van de geschiedenis van het grondwatersysteem gemaakt. Daarna brachten we de ontwikkeling van het grondwatersysteem in beeld. Hierbij hielden we rekening met de drie genoemde factoren. Tot slot hebben we een aantal maatregelen doorgerekend om onder andere de verzilting tegen te gaan.


Planning
In januari 2019 zijn de laatste resultaten opgeleverd. In september 2019 zijn deze voorgelegd aan de Provinciale Staten van Fryslân. De Strategische Grondwaterstudie Fryslân is samengevat in de Grondwateratlas.

Grondwateratlas van Fryslân >