Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Over ons

Het project Veenweide Fryslân is een initiatief van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Veenweide Fryslân wil haar ambitie realiseren samen met het Rijk, de gemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties.

Het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Bovendien is er meer uitstoot van CO2 en zorgt het dalende waterpeil voor schade aan houten paalfunderingen van woningen. Door het veen natter te houden, is er minder oxidatie. Maar dat zorgt ook voor nattere landbouwgrond.
 
Om het bijzondere karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidegebied te behouden, hebben provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van het gebied samen de Veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied. De Veenweidevisie is in 2015 door de provincie vastgesteld. 

Veenweidevisie 

Achtergronddocumenten bij de totstandkoming van de Veenweidevisie:

Uitvoeringsprogramma
De Veenweidevisie wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's. De programma's worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.  

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2019 (PDF)

Organisatiestructuur
De Veenweidevisie benadrukt dat Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân samen met de mensen die in het veenweidegebied wonen en werken, en de organisaties die daar actief zijn, met de uitvoering van de visie aan de slag gaan.

De samenstelling van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) is als volgt:

  • Gedeputeerde Douwe Hoogland (voorzitter, provincie Fryslân);
  • Jan van Weperen (DB-lid Wetterskip Fryslân);
  • Geart Benedictus (namens 7 landbouwpartijen);
  • Hans van der Werf (namens Natuur en Milieu);
  • Frans Veltman (wethouder De Fryske Marren, namens de veenweide gemeenten);
  • Erik Neef (namens recreatie).

Voor de projecten in het uitvoeringsprogramma zijn werkgroepen en klankbordgroepen opgericht.

De bij Veenweide Fryslân betrokken partijen: