Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Grondwateratlas van Fryslân


Auteur(s)
Provincie Fryslân; Wetterskip Fryslân; Vitens

Jaartal publicatie
2019

Organisatie
Provincie Fryslân; Wetterskip Fryslân; Vitens

Doel
Het verkrijgen van inzicht in het Friese grondwatersysteem. De studie moet een bouwsteen en toetsingskader vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid. Bij huidige beslissingen kan met behulp van de studie rekening worden gehouden met de (hele) lange termijn.

Trefwoorden
Grondwatersysteem; verzilting; veenweide; verdroging; klimaatverandering

Samenvatting
De grondwaterstudie van Fryslân heeft erg veel inzichten opgeleverd, die niet allemaal kort zijn samen te vatten. Een belangrijk inzicht is dat verzilting zich traag maar gestaag voortzet. Door klimaatverandering en bodemdaling vormt dit een grote bedreiging voor het (landbouwkundige) landgebruik, nu en in de toekomst. Ook is duidelijk geworden dat het veenweidegebied veel invloed heeft op dit proces en op de werking van het grondwatersysteem in zijn geheel. Het vertragen of voorkomen van bodemdaling door veenoxidatie heeft een positief effect op verschillende aspecten en ontwikkelingen. Ook waterconservering lijkt een belangrijke maatregel voor de toekomst. Tenslotte is zichtbaar geworden welke drinkwaterwinningen op termijn mogelijk verzilten en waar kansrijke zoekgebieden liggen voor alternatieve locaties voor drinkwaterwinning.

Link(s)