Onderwaterdrains zijn effectief

 
Auteur(s)
J.J.H. van den Akker; I. Hoving; R. Hendriks; M. Knotters

Jaartal publicatie
2018


Organisatie

Wageningen Environmental Research


Doel

Onderzoeken of de visie van J. Couwenberg, dat onderwaterdrainage niet effectief is, klopt.


Trefwoorden
Effectieve maatregel; onderwaterdrainage; broeikasgasemissie; modellen; bodemdaling; second opinion


Samenvatting

Onderwaterdrains zijn niet effectief op de sturing van de grondwaterstand in veengebieden. Dat stelde Couwenberg van de Greifsveld Universiteit in 2018 na onderzoek in een rapport. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vroeg de Universiteit van Wageningen om het onderzoeksrapport van Couwenberg door te lichten. De Universiteit van Wageningen komt tot de slotsom dat onderwaterdrainage wel degelijk bodemdaling en CO2-uitstoot tegengaat. Wel pleit men ervoor de effectiviteit van onderwaterdrains in de praktijk te monitoren. Ook is men voor verdere discussie over hoe veengronden in de toekomst duurzaam kunnen worden gebruikt. 


Link(s)

Rapport 'Onderwaterdrains zijn effectief' >

Projectpagina 'Onderwaterdrainage' >