Luchtfoto van een landschap met door water omringde kleine polders

Eilanden

Langs de noordwestrand van het veengebied, op de overgang naar de klei, ligt een zone van de door boezemwater omgeven kleine polders, die we typeren als ‘eilanden’. In deze hele zone gaat het zomerpeil omhoog en in de ‘kansrijke gebieden’ wordt onderzocht of het peil nog verder kan worden verhoogd, met gebruik als agrarisch natuurbeheer of aangepaste teelten. Op dit moment zijn veel eilanden al in weidevogelbeheer of agrarisch natuurbeheer.

Het is een kans om de karakteristiek van de eilandenzone langs de gehele noordwest rand van het veengebied uit te breiden, van de Grutte Brekken tot en met de Alde Feanen. Daardoor ontstaat een samenhangend waterrijk landschap van formaat met een grote natuur- en recreatieve waarde en een accent op meer kleinschalige landbouw en agrarisch natuurbeheer.

Voor het behoud van de landschappelijke karakteristiek van verwevenheid tussen land en water moet de visuele relatie tussen binnendijks land en buitendijkse boezem blijven bestaan.

Maatregelen eilanden

Maatregel 1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

2.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Maatregel 2.1 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Door een actieve peilverhoging wordt in deze lan...

lees verder
Maatregel 2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

2.2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

Maatregel 2.2 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Door een actieve peilverhoging wordt in deze lan...

lees verder
Maatregel 3 Onderwaterdrainage

2.3 Onderwaterdrainage

Maatregel 2.3 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. In de landschapszone van de eilanden kan onderwa...

lees verder
Maatregel 4 Vergroten peilvakken

2.4 Vergroten peilvakken

Maatregel 2.4 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Bij het instellen van één polderpeil gaat er mee...

lees verder
Maatregel 5 Bredere hoogwatercircuits

2.5 Bredere hoogwatercircuits

Maatregel 2.5 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Hoogwatersloten langs de wegen kunnen robuuster ...

lees verder
Maatregel 6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

2.6 Peilverhoging i.c.m. alternatieve teelt

Maatregel 2.6 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Lokale peilverhoging past in het kenmerkende moz...

lees verder
Maatregel 7 agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

2.7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Maatregel 2.7 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Lokale peilverhoging past in het kenmerkende moz...

lees verder
Maatregel 8 Geen kerende grondbewerking

2.8 Geen kerende grondbewerking

Maatregel 2.8 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Om oxidatie van het veen te voorkomen en microre...

lees verder
Maatregel 9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

2.9 Boezemgemalen handhaven als herkenbare bouwwerken

Maatregel 2.9 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in het waterb...

lees verder
Maatregel 10 Kadeversterking

2.10 Kadeversterking

Maatregel 2.10 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Door de bodemdaling vormen de eilanden lager ge...

lees verder
Maatregel 11 Robuuste watergang

2.11 Robuuste watergang

Maatregel 2.11 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Het past binnen de karakteristiek van de eiland...

lees verder
Maatregel 12 Extra watergangen

2.12 Extra watergangen

Maatregel 2.12 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Het aanbrengen van extra watergangen zorgt voor...

lees verder
Maatregel 13 Bûtlânnen en tussenboezem

2.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Maatregel 2.13 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Natuurontwikkeling langs het boezemwater. De gr...

lees verder
Maatregel 14 Beplanting

2.14 Beplanting

Maatregel 2.14 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ eilanden. Bij het open landschap van de eilanden passen g...

lees verder