Veenpolders

Langs de zuidrand van het veenweidegebied, op de overgang naar de hogere zandgronden, en aan weerszijden van De Fluezen liggen de veenpolders die deels projectmatig zijn verveend. Hier springen de hoogteverschillen tussen de historische patronen (zoals wegen, erven en beken) en het huidige maaiveld in het oog.

In delen van de veenpolders waar het veenpakket dunner is dan 0.40 meter wordt geen actief beleid gevoerd om het peil te verhogen - het veen zal verder inklinken tot het zand.

Er zijn in deze gebieden nu ook al zoveel kavelsloten gedempt dat het landschap alleen dankzij de hoogwatersloten als waterrijk kan worden ervaren. Het behoud van het hoogwatersysteem is daarom hier niet alleen functioneel maar ook landschappelijk en cultuurhistorisch van groot belang. Daarbij is de planmatige inrichting van de polders na de droogmaking en de ruilverkavelingen het uitgangspunt is om op voort te bouwen.

Er ontstaat dan als het ware een raamwerk van waterlopen, wegen, erven en beplanting die het landschap maat en schaal geven. Binnen dat raamwerk is ruimte voor schaalvergroting in de landbouw. Historische relicten van voor de vervening zijn een aanknopingspunt voor toegevoegde functies, zoals bijvoorbeeld waterberging of recreatieve routes.

Maatregelen veenpolders

Maatregel 1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

4.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Maatregel 4.1 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Afhankelijk van de dikte van het nog aanwezig...

lees verder
Maatregel 2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

4.2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

Maatregel 4.2 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Afhankelijk van de dikte van het nog aanwezig...

lees verder
Maatregel 3 Onderwaterdrainage winter

4.3 Onderwaterdrainage winter

Maatregel 4.3 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. In delen van de veenpolders waar nog een veen...

lees verder
Maatregel 4 Vergroten peilvakken

4.4 Vergroten peilvakken

Maatregel 4.4 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Voor het vergroten van de peilvakken in de po...

lees verder
Maatregel 5 Bredere hoogwatercircuits

4.5 Bredere hoogwatercircuits

Maatregel 4.5 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. In de veenpolders zijn de hoogwatercircuits e...

lees verder
Maatregel 6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

4.6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

Maatregel 4.6 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Door de lage maaiveldligging en het deels ont...

lees verder
Maatregel 7 agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

4.7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Maatregel 4.7 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Door de lage maaiveldligging en het deels ont...

lees verder
Maatregel 8 Geen kerende grondbewerking

4.8 Geen kerende grondbewerking

Maatregel 4.8 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. In delen van de veenpolders waar nog een veen...

lees verder
Maatregel 9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

4.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

Maatregel 4.9 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Kenmerkend voor de veenpolders is het behoud ...

lees verder
Maatregel 10 Kadeversterking

4.10 Kadeversterking

Maatregel 4.10 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Door het grote hoogteverschil tussen boezem ...

lees verder
Maatregel 11 Robuuste watergang

4.11 Robuuste watergang

Maatregel 4.11 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Passend bij de karakteristiek van de veenpol...

lees verder
Maatregel 12 Extra watergangen

4.12 Extra watergangen

Maatregel 4.12 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Uitbreiding van het waternetwerk langs de we...

lees verder
Maatregel 13 Bûtlânnen en tussenboezem

4.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Maatregel 4.13 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. In veenpolders is waterretentie nodig als te...

lees verder
Maatregel 14 Beplanting

4.14 Beplanting

Maatregel 4.14 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenpolders. Het past bij de kenmerken van de veenpolders...

lees verder