Luchtfoto van veenweidenlandschap

Veenweiden

In deze zone, die zich door het hele midden van het Friese veenweidegebied uitstrekt, is nog een veenpakket met een dikte van meer dan 0.80 meter aanwezig. Afremmen van de veenverbranding, door vernatting en bijvoorbeeld onderwaterdrainage, heeft daarom effect.

In deze zone, waar geen grootschalige verveningen hebben plaatsgevonden, is het patroon van de Middeleeuwse verkaveling nog in grote lijnen aanwezig, zij het in een minder fijnmazig patroon door het dempen van kavelsloten. Toch maakt het slotenpatroon de ontginningsrichting
herkenbaar.

Behoud van de openheid en continuïteit van het landschap zijn hier de belangrijkste aanknopingspunten.
Robuuste (hoogwater-)sloten maken het veenweidekarakter zichtbaar.

Maatregelen veenweiden

Maatregel 1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

3.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Maatregel 3.1 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Door een actieve verhoging van het zomer- en w...

lees verder
Maatregel 2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

3.2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

Maatregel 3.2 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Door een actieve verhoging van het zomer- en w...

lees verder
Maatregel 3 Onderwaterdrainage winter

3.3 Onderwaterdrainage

Maatregel 3.3 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Onderwaterdrainage werkt in de veenweide-zone ...

lees verder
Maatregel 4 Vergroten peilvakken

3.4 Vergroten peilvakken

Maatregel 3.4 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Onderwaterdrainage werkt in de veenweide-zone ...

lees verder
Maatregel 4 Vergroten peilvakken

3.5 Bredere hoogwatercircuits

Maatregel 3.5 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. De - vaak versnipperde - hoogwatercircuits in ...

lees verder
Maatregel 6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

3.6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

Maatregel 3.6 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Peilverhoging remt klink van het veen en bodem...

lees verder
Maatregel 7 agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

3.7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Maatregel 3.7 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Peilverhoging remt klink van het veen en bodem...

lees verder
Maatregel 8 Geen kerende grondbewerking

3.8 Geen kerende grondbewerking

Maatregel 3.8 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Kenmerkend voor de veenweidezone zijn het gava...

lees verder
Maatregel 9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

3.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

Maatregel 3.9 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Gemalen herkenbaar naar functie vormgeven. In...

lees verder
Maatregel 10 Kadeversterking

3.10 Kadeversterking

Maatregel 3.10 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Vanwege de gewenste continuïteit van het land...

lees verder
Maatregel 11 Robuuste watergang

3.11 Robuuste watergang

Maatregel 3.11 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. De wens vanuit het waterbeheer om meer robuus...

lees verder
Maatregel 12 Extra watergangen

3.12 Extra watergangen

Maatregel 3.12 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Greppels vervangen door sloten met onderwater...

lees verder
Maatregel 13 Bûtlânnen en tussenboezem

3.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Maatregel 3.13 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Door in de zones langs de boezem een hoger pe...

lees verder
Maatregel 14 Beplanting

3.14 Beplanting

Maatregel 3.14 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/ veenweiden. Om het open karakter van de veenweide te hand...

lees verder