2.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Foto: asymmetrisch slootprofiel met natuurlijke oevers

Asymmetrisch slootprofiel
Door een actieve peilverhoging wordt in deze landschapszone, waar nog een dik veenpakket aanwezig is, de klink van het veen afgeremd. Door de peilverhoging wordt het water meer zichtbaar in het landschap. Om ruimte te vinden voor (piek) waterberging worden de slootprofielen bij voorkeur asymmetrisch verbreed, zodat er ook een zone ontstaat voor de ontwikkeling van natte natuur. Deze natte zone is van belang voor weidevogelbeheer. De benodigde grond kan worden verworven of een onderdeel zijn van agrarisch natuurbeheer.

 

Illustratie van landschap met verbrede slootprofielen, met een zone voor ontwikkeling van natte natuur

 

Illustratie van een dwarsdoorsnede van een sloot met ernaast een zone voor natte natuur