4.7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Foto: extensief beheerd grasland rond natuurgebieden

Buffers rond natuurgebieden, kwel benutten
Door de lage maaiveldligging en het deels ontbreken van een veendek komt er in de veenpolders veel kwel voor. Dit kan positief benut worden voor kwel-gestuurde natuurontwikkeling.

Om kwel vanuit natuurgebieden naar de veel lager gelegen veenpolder te remmen zijn natte tussenzones nodig.

In lage delen van de veenpolders met veel kwel is het opzetten van het peil in combinatie met alternatieve teelten effectief.

 

Illustratie van landschap met bufferzones, kwel wordt benut voor natuurontwikkeling