4.9 Aanpassen kunstwerken

Foto met een voorbeeld van een monumentaal gemaal

Behoud monumentale boezemgemalen en bruggen in herkenbare samenhang met het waterpatroon
Kenmerkend voor de veenpolders is het behoud van de boezemgemalen, die monumentale ‘landmarks’ in het landschap vormen, in herkenbare samenhang met het watersysteem.

Het heeft de voorkeur om aanpassingen in het bestaande gebouw door te voeren. Wanneer het door bodemdaling nodig is een nieuw gemaal te bouwen naast het bestaande gemaal moet het nieuwe gemaal een eigen herkenbaar toevoerkanaal krijgen, dat past in de verkavelingsrichting van het landschap.

 

Illustratie van een landschap met daarin in rood weergegeven een boezemgemaal